بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر                               که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

 

مشارکت جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی، رهبر کارآفرین و رییس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی در احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی

 

photo_2017-07-11_15-30-51