استارت آپ ویکند دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از نگاه رسانه ها

https://www.msrt.ir/fa/news/42636

https://kasbokarnews.ir/1397/08/30/

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10035586

http://www.ghatreh.com/news/nn45220542

http://snn.ir/fa/news/725731/

http://www.irna.ir/fa/News/83108653

http://khabarfarsi.com/u/62532262

http://akharinkhabar.ir/tech/4716620/

https://khabarone.ir/news/20415555/

https://tnews.ir/news/2e5c122477849.html