اطلاع رسانی دومین جشنواره اندیشمندان ودانشمندان جوان توسط صداوسیما