آقای غلامحسین جمیلی

خزانه دار و عضو اصلی

آقای زین العابدین شاهمرادی

مدیر عامل

آقای رضا جمیلی

نایب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

خانم لیلا جمیلی

رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

آقای سید جواد نزاری

بازرس اصلی

آقای فیروز رحمتی

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای علی اکبری

عضو اصلی هیات مدیره

خانم شادی جمیلی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای سیروس میرزایی

بازرس علی البدل
رضا جمیلی-نایب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

رضا جمیلی-نایب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره

غلامحسین  جمیلی-خزانه دار و عضو اصلی

غلامحسین جمیلی-خزانه دار و عضو اصلی

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره

شادی جمیلی-عضو اصلی هیئت مدیره