قبل از تاسیس بنیاد همه روزه شاهد عزیزانی بودیم که علیرغم داشتن استعداد بالقوه و درخشان،تنها در اثر فقر و عدم امکانات مادی به ناچار تن به ترک تحصیل می دادند و همین امر جای خالی موسسه ای مردم نهاد را نشان می داد و لذا بنیاد نیکوکاری جمیلی برابر ماده ۸ اساسنامه،اهداف خود رابه شرح زیر تدوین نمود:
۱- تامین تمام یا بخشی از هزینه های تحصیلی،معیشتی و غیره دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند.
۲- ایجاد زمینه های خوداتکایی جامعه هدف به منظور توانمندسازی نهایی آنان.
۳- انجام هرگونه مساعدت در خصوص سایر افراد و خانواده های نیازمند در حد امکان.
۴- انجام فعالیتهای مرتبط با اهداف بنیاد حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای لازم.
۵- در فاز اول بنیاد در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش خود را از ۸۰ نفر (ابتدای پذیرش) به ۱۰۰۰ نفر تا پایان سال ۱۳۹۴ برساند.
در آغاز فعالیت تعداد ۸۰ نفر دانش آموز با معرفی بهزیستی استان زنجان پذیرش گردید و بگونه ای برنامه ریزی شد تا در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد دانش آموزان و دانشجویان عزیز تحت پوشش حداقل به ۱۰۰۰ نفر برسد، بحمداله این امر جامه عمل بخود گرفت بطوریکه در پایان سال ۹۲ نزدیک ۸۰۰ نفر را به طور مستمر در چتر حمایتی خود قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد.
هرچند ابتدای فعالیت بنیاد فقط منطقه ای به نظر می رسید ولی اکنون الزامات و مراجعات مکرر به گونه ای است که به ناچار فراتر از استان و در سطح کشوری اهداف و فعالیتهای بنیاد دنبال می شود.
با توجه به اینکه کلیه هزینه های جاری بنیاد منحصراً توسط هیئت امنای محترم تامین می گردد،هیئت امناء با خریداری و واگذاری سهام کارخانجات و شرکتهای مختلف به گونه ای برنامه ریزی نموده اند تا انشاالله بنیاد بتواند بعنوان باقیات الصالحات و بدون محدودیت زمانی فعالیتهای خود را انجام دهد،از خداوند منان توفیقات روز افزون در راستای اجرای اهداف عالیه بنیاد را خواستاریم.