ما اهالی سرزمین نیکوکاری هستیم، در تقویم سرزمین مان امروز روز احسان و نیکوکاری است.
اینجا باغ عاطفه است.
درختانِ احساس، شکوفه کرده اند. مژده! مژده! بهار نزدیک است.
رگهایمان از خون انسانیّت لبریز است.
نبضمان هر لحظه با یاد دیگران می زند.
هوای حیاط دل هایمان لبریز از مهربانی است.
در هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می زند.
از باغچه هایمان بوی سیب عاطفه می آید.
و چه زیبا نغمه ی نیکی و محبت بر لبان مان جاری است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
و چه چیز بالاتر از آنکه خداوند نیکوکاران را دوست دارد …..

” ۱۴ اسفند ماه ، روز احسان و نیکوکاری مبارک باد. ”