با همت بنیاد نیکوکاری جمیلی بخشی از وعده غذایی دانشجویان دانشگاه تهران و شریف تأمین شد

با همت بنیاد نیکوکاری جمیلی ۴۰هزار پرس  وعده غذایی برای دانشجویان دانشگاه تهران و ۳۰ هزار پرس غذا برای دانشجویان دانشگاه شریف تأمین شد شایان ذکر است متولی بنیاد نیکوکاری جمیلی آقای مهندس ابراهیم جمیلی تاکنون نیز حمایت های دیگری از جمله بورسیه ۶۰۰ دانشجوی برتر دانشگاه تهران از سال های ۹۵، کمک به تجهیز سیستم تهویه موزه اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، تعمیر و تجهیز موزه جانورشناسی پردیس علوم ، کمک به  احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی،  کمک به  تامین تجهیزات خوابگاه های دانشگاه، و کمک به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران و… را نیز در کارنامه کارهای خیر خود نیز داشته اند.