حضور بنیاد نیکوکاری جمیلی در مراسم بورسیه دانشجویان دانشگاه تهران