جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزارشد

با این تعریف از خودخواهی که برای دوست داشتن دیگران باید نخست خودخواه باشیم می توان گفت نیکوکاری و دستگیری از دیگران به ویژه اگر ناتوانی آنها از تنبلی نباشد و فرد تهیدست در چاه دیگران افتاده باشد شادی داردو باید آن را در بالاترین پله های رفتارهای انسان خوب قراردارد.

نیکوکاری همانند آزادی ،دادگستری ، دلاوری و نترس بودن دربرابر هرچیزی و دیگر خوهای خوب را همه ادمیان دوست می دارند. خودخواهی نیز یک خوی نهفته دردرون آدمی است و به نظر می رسد که این خوی و رفتار را نیز باید نکوداشت و آن را نکوهش نکرد. آدمی که خود را دوست نداشته باشد و خودخواه نباشد دشوار است که توانایی مهرورزی به دیگران را داشته باشد . با این تعریف از خودخواهی که برای دوست داشتن دیگران باید نخست خودخواه باشیم می توان گفت نیکوکاری و دستگیری از دیگران به ویژه اگر ناتوانی آنها از تنبلی نباشد و فرد تهیدست در چاه دیگران افتاده باشد شادی داردو باید آن را در بالاترین پله های رفتارهای  انسان خوب قراردارد. در بیشتر سرزمین ها که دولت و حکومت تنها برای آرامش وامنیت ، آماده سازی امکانات آموزش و بهداشت برای شهروندان پدیدار شده وکاری به اینکه آایا افراد نیکوکارند یا نه و اینکه آنها را با انبوه فرمانهای تبلیغاتی وادار به نیکوکاری کنند ، شهروندان دارای توانایی خودشان راه خوبی کردن را می یابند. بنیان نهادن بنیادهای نیکوکاری از سوی دارنگان ثروت و مکنت یک خوی نیک است که در انتهای آن می توان نوری از خیرخواهی دید که راه را روشن می کند تا دیگران نیز در این راه بیایند. بنیاد نیکوکاری جمیلی نیز با این فلسفه و نگاه اندیشه ای برپاشده است تا بتواند با بخشی از دارایی و درآمد خانواده جمیلی با تهیدستان نشست و برخاست کرده و پس از شناسایی از سرصدق و صفا با آنها به تهیدستان کمک کند. آن گونه که ابراهیم جمیلی بنیانگذار این بنیاد می گوید این نهاد کارش رااز ۱۳۸۲با الگوبرداری از یک بنیاد نیکوکاری دیگر شروع کرده است و درحالی که در آن سال توانایی زیر پوشش قراردادن تنها ۱۵ دانش آموز را داشت اکنونکار کمک رساندن به ۱۰۰۰ دانش اموز و دانشجو را به شکلهای گوناگون و در اندازه های متفاوت را انجام می دهد دارد. جمیلی دیروز در جشنواره  اندیشمندان و دانشمندان جوان که با حضور دانشجویان ،استادان دانشگاه و شماری از اعضای عضو اتاق بازرگانی ایران در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد از ایکه توانسته است این احساس خوب را در خویش پدیدار سازد ابراز شادمانی کرد . این نیکوکار ایرانی یادآورشد امروز این حس را دارم که دوباره زاده شده ام وامیدوارم  کار این بنیاد ادامه دار باشد و بتوانیم دست تهیدستان را بگیریم. هر آدمی که توانایی دارد باید داوطلبانه دست دیگران را بگیرد و آنها را تواناسازد. شهروندانی که با این نگاه راه نیکوکاری را انتخاب کرده اند می دانند شهروندان توانا هستند که سرزمین و میهن را توانا می سازند. او که از ارکان برگزارکنندگان  جشنواره یادشده است تاکید کرد   بنیاد نیکوکاری جمیلی برای برافراشتن پرچم پژوهش های علمی در علوم پایه آمادگی پیدا کرد و با استفاده از توانایی نهادهای دیگر مثل  صندوق حمایت از |ژوهشگران و فناوران وابسته به نهاریاست جمهوری قصد دارد این جشنواره را دایمی کند. اوگفت امیدوارم ایده هایی که برندگان نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به این جشنواره عرضه کرده اند در اینده به کار بیاید و بتوانیم این ایده ها را دربازار به مشتریان عرضه کنیم. در این مراسم که روز چهارشنبه ۸ آذر ماه برگزارشد به ۲۰ |پژوهش برترجایزه داده خواهد شد.

منبع : ساعت ۲۴