حضور سرکار خانم دکتر شادی جمیلی در مجمع عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره و نمایندگان بنیادهای حامیان دانشگاه تهران با حضور اعضا در تاریخ ۱۱ اسفندماه برگزار شد. در ابتدای جلسه در ابتدای جلسه دکتر محمود کمره ای رئیس هیات مدیره بنیاد نسبت به افتتاح مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنیاد اقدام نموده و با اعلام رسمیت جلسه، هیات رئیسه مجمع عمومی بشرح ذیل انتخاب شدند. – دکتر عباس مصلی نژاد به عنوان رئیس مجمع. – دکتر ناصر غلامی عنوان منشی مجمع. – دکتر محمود کمره¬ای به عنوان ناظر اول. – دکتر سیدجواد ساداتی نژاد به عنوان ناظر دوم. با اعلام موافقت اکثریت حاضرین در جلسه، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی جلسه رسمیت یافت و در ادامه گزارش هیات امناء توسط دکتر محمود کمره ای به نمایندگی از هیأت امناء قرائت و به استماع و تائید حاضرین رسید. سپس گزارش بازرس بنیاد توسط جناب آقای دکتر ساسان مهرانی بازرس بنیاد قرائت و به استماع و تائید اعضای مجمع رسید. در ادامه گزارش عملکرد مالی بنیاد توسط جناب آقای محسن رضایی رئیس شرکت حسابرسی هوشیار ممیز قرائت گردید و مورد تائید جناب آقای دکتر ساسان مهرانی بازرس بنیاد قرار گرفت و ترازنامه منتهی به ۲۸ اسفند ۹۵ و ترازنامه منتهی به ۲۸ اسفند ۹۶ بنیاد به استماع و تائید اعضای حاضر در جلسه رسید. در انتهای جلسه نمایندگان بنیادهای حامیان پردیس ها و دانشکده ها به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند. اعضای حاضر در مجمع، نمایندگان بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی، بنیاد حامیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی، بنیاد حامیان پردیس فارابی قم و اعضای هیات امنا و هیئت مدیره بنید حامیان دانشگاه تهران بودند.