دانشجویان دانشگاه تهران،شهید بهشتی و شریف صد هزاروعده غذایی در ترم جدید میهمان بنیاد نیکوکاری جمیلی خواهند بود

در چهارمین گردهمایی خیرین آموزش عالی کشور جناب مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی اعلام نمودند که به تازگی از اینکه برخی دانشجویان قادر به پرداخت هزینه غذایی خود در دانشگاه های برتر کشور نمی باشند مطلع شده اند،لذا ایشان صد هزار وعده غذایی را برای ترم جدید ۹۷-۹۸ دانشجویان دانشگاه های تهران ،شهید بهشتی و صنعتی شریف در نظر گرفتند .

هزینه کلی به دانشگاه ها پرداخت میگردد و دانشجویان نهار یا شام را میهمان بنیاد نیکوکاری جمیلی خواهند بود.