دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از نگاه رسانه ها

http://shabestan.ir/detail/News/743691

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-

http://ana.ir/fa/news/8/329827/

http://ana.ir/fa/news/10/329862/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-

http://ana.ir/fa/news/28/329921/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-

https://article.tebyan.net/455898/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-