دانشگاه‌ها به عنوان جایگاه تعلیم و تربیت، نقش مهمی در تربیت متخصصان متعهد کشور بر عهده دارند. هم‌چنین این نهاد از جمله مهم‌ترین و حساس‌ترین مراکزی به شمار می‌روند که در استقلال یا وابستگی کشور تاثیر بسزایی ایفا می‌کنند.