در مبحث فعالیت های آموزشی و تربیتی که جز اهداف اصلی و بنیادین فعالیت های خیر خواهانه بنیاد است میتوان موارد زیر را برشمرد:

 • پذیرش و تحت پوشش قرار دادن ۱۰۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان مستعد دانشگاه تهران در ابتدای سال تحصیلی ۹۵
 • افزایش تعداد کل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت از تعداد ۱۰۰ نفر در سه ماهه آغازین سال ۸۶ به تعداد ۵۳۰۰ نفر در خرداد ماه سال ۹۶
 • پذیرش ۲۰۰ نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه تهران در ابتدای سال تحصیلی ۹۵
 • کمک مالی به بنیاد نخبگان دانشگاه تهران در دی ماه سال ۹۵
 • کمک مالی به دانشکده کارآفرینی در جهت احداث ساختمان دانشکده
 • کمک مالی به دانشگاه خوارزمی
 • کمک مالی به دانشگاه فنی و حرفه ای
 • کمک مالی به ستاد خیرین وزارت علوم
 • تامین هزینه های مالی بابت تکمیل و مرمت موزه جانور شناسی دانشگاه تهران
 • پذیرش ۱۱۰نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه شهید بهشتی
 • تصویب طرح بورسیه شرافتی به منظور حفظ عزت . کرامت دانشجویان تحت پوشش
 • پذیرش ۱۱۰ نفر از دانشجویان به طرح بورسیه شرافتب بنیاد
 • ایجاد طرح اشتغال در مراکز تحت پوشش بنیاد پس از اتمام تحصیل برای فارغ التحصیلانی که تنها از تسهیلات بنیاد استفاده نموده اند.