برابر اصل ۲۷ اساسنامه بنیاد،تمامی هزینه ها و بودجه های مورد نیاز  به طور کامل توسط هیئت امناتامین می گردد. همچنین به منظور تامین دائمی بودجه بنیاد ،هیات امنا  مقادیر قابل توجهی  از سهام شرکت های  بیست گانه گروه زرین را بنام بنیاد خریداری نموده تا به صورت باقیات الصالحات پشتیبان  مالی فعالیت های بنیاد باشد.