سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید بهشتی
با موضوع مسیرهای برطرف کردن تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولیدکنندگان

مهندس ابراهیم جمیلی در این همایش برای برطرف کردن
‎تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولید کنندگان به سه مورد اشاره نمودند،
جوان های این سرزمین را بسیار قبول دارم، باید از ایده های آنها استفاده کرد،
همچنین باید پژوهش های ایرانی را حمایت و از تنوع گرایی استقبال کرد.
ایشان در ادامه به اینکه دولت باید از توانمندی های مردم و اقتصاد در تنگناهای ارزی و انتقال وجوه تولید استفاده کند نیز اشاره نمود.