فعالیت های بنیاد

۱-    تأمین تمام یا بخشی از هزینه های تحصیلی،معیشتی،بهداشتی،درمانی و ورزشی محصلین با استعداد نیازمند.

۲-    برگزاری دوره های فرهنگی و آموزشی یا تأمین هزینه های مورد نیاز جامعه هدف به منظور برخورداری از دوره های آموزشی،تجدیدی و تقویتی و غیره

۳-    کمک به اشتغال و کاریابی جامعه هدف به منظور توانمندسازی نهایی آنان

*تبصره: انجام هرگونه کمک مالی و فرهنگی در خصوص سایر افراد و خانواده های نیازمند که جزء جامعه هدف نمی باشند با تصویب اکثریت نسبی اعضای هیئت امناء بلا مانع است.