نگاهی متفاوت به حمایت از ایده ها در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان