در ۱۳ آبان سال ۱۳۸۶ هجری شمسی ” بنیاد نیکوکاری جمیلی “در راستای گسترش احسان و نیکوکاری و مساعدت از دانش آموزان مستعد و اشاعه تفکر بخشش به رسم شکر ذات لایزال خداوندی و اندیشه خدمت شکل گرفت و تا به امروز، به همت هیئت امنا در کنار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های نیازمند، همچنان دسترنج مهر و نیکی خود را در مزرعه احسان، دست در دست هم به انجام می رساند.
الگوی رفتاری بنیاد بر پایه احترام به ارزش های والای انسانی و توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی در جهت کاستن از رنج ها و ناهمواری هایی که در مسیر فراگیری علم سد راه فرزندان عزیز این مرزو بوم قرار دارد، استوار است.همچنان با حس همسویی و همدلی کریمانه بیش از پیش در این مسیر همت خواهیم ورزید.