۱۳ آبان ۱۳۸۶، بنیاد نیکوکاری جمیلی بر پایه احترام به ارزش های والای انسانی و توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی در جهت کاستن از رنج ها و ناهمواری هایی که در مسیر فراگیری علم، سد راه فرزندان عزیز این مرز و بوم قرار دارد شکل گرفت.


امروز و پس از گذشت ۱۳ سال، همچنان این عشق به دانش آموزان و دانشجویان سرزمین و گسترش اندیشه و دانش است که ما را در بنیاد نیکوکاری جمیلی، هر روز مصمم تر از روز قبل، به برداشتن گام هایی استوار تشویق می کند. خرسندیم که طی ۱۳ سال موفق به برگزاری ۳ دوره از جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی گشته‌ایم و اکنون نیز در آستانه برگزاری چهارمین دوره آن می‌باشیم.


برای جوانه های سبز دانش، نه بر حسب عادت که عاشقانه تلاش کرده و خواهیم کرد، به امید آن روز که هر یک از این جوانه ها به درختانی پر بار و حامی علم و اندیشه بدل گردند.
۱۳ آبان ۱۳۹۹، سیزدهمین سالگرد تاسیس بنیاد نیکوکاری جمیلی.