پیکره اصلی ساختار مدیریت انسانی بنیاد شامل دو بخش هیئت امنای موسس و هیئت مدیره می باشد که ریاست هیئت امنا بر عهده خیر بزرگوار جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی می باشد.اعضای هیئت مدیره شامل ۵ عضو اصلی و دو بازرس می باشند و کلیه فعالیت های مالی و حقوقی بنیاد زیر نظر گروهی از بازرسین مورد تایید ارگان های نظارتی مرتبط صورت میگیرد.