۱۴ ژوئن به مناسبت تولد پروفسور لنداشتاینر (کاشف گروه‌های خون و برنده جایزه نوبل) که سبب پیشرفت وسیعی در حوزه طب انتقال خون در جهان نیز شد، روز جهانی اهداکننده خون نام گرفته‌است.
در سراسر جهان، بسیاری از افراد نیازمند خون و فرآورده‌های خونی هستند، به‌طوریکه از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود نیازمند تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و این درحالیست که عدم وجود جایگزینی مناسب برای خون و محدودیت در مدت زمان نگهداری آن، نیاز به این ماده حیاتی را ضروری را به امری همیشگی بدل کرده‌است.
اهدای خون گاه برای ما تنها به اندازه طی کردن مسیر خانه تا مراکز اهدا خون است و برای بیماران، موهبتی عظیم و دریافت جانی دوباره برای زندگی.

«بنیاد نیکوکاری جمیلی»