فرزندم

بیاموز که زندگی را از طبیعت یاد بگیری

چون بید متواضع باشی

چون سرو راست قامت

چون صنوبر صبور

چون بلوط مقاوم

چون رود روان

چون خورشید باسخاوت

چون ابر با کرامت

چون کوه استوار

آرام، چون اقیانوس

روشنی بخش باش، چون مهتاب

روز دانش آموز مبارک.