هزینه ها و بودجه مورد نیاز بنیاد برابر ماده ۲۷ اساسنامه،منحصرا و به طور کامل توسط هیئت امنا تامین می گردد.همچنین بمنظور تامین و تضمین دایمی بودجه بنیاد،هیئت امنا مقادیر قابل ملاحظه ای سهام از شرکتهای:
– زرین معدن آسیا
– کیمیای زنجان گستران
– البرز ایرانیان
– توسعه معادن روی
– فرآوری املاح مواد معدنی
– گسترش صنایع روی ایرانیان
– اعتماد ایرانیان
– آیرما
– پتاس ایران
بنام بنیاد خریداری نموده اند تا انشاءاله بصورت باقیات الصالحات پشتیبان مالی فعالیتهای بنیاد بوده و در آینده بتواند با هدف گسترش فعالیتها (فراتر از استان) افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.