۵سپتامبر روزجهانی خیریه بر تمام نیک اندیشان و خیرین جاودان گرامی باد