طبیعت، مانند مادری دلسوز، آدمی را در دامن خود می‌پروراند و سخاوتمندانه، تمامی منابع و سرمایه بکر خود را در دسترس او قرار می‌دهد.
تمام موجودات روی زمین می‌کوشند تا به قانون و نظام طبیعت پیرامون خود گردن نهند و خود را با آن سازگار سازند، اما انسان، خواسته و ناخواسته، روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون کرده‌است.

هر روز درختان بسیاری با قساوت، قلع و قمع می‌شوند و در پی آن، آب‌ها به هدر رفته و آلوده می‌شوند.
جنگل‌های طبیعی ازمیان می‌روند، بسیاری از گونه‌های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه‌های خود، نابود شده‌اند.

کمترین وظیفه ما، به عنوان یکی از موجودات تاثیرگذار بر روی سلامت و سرسبزی زمین، حفظ این کره خاکی به عنوان زیستگاه میلیون‌ها گونه‌های جانوری است.