به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بر اساس تفاهم نامه ای بین آقای حسین حسن بابایی و بنیاد حامیان دانشگاه تهران، این خیر نیک اندیش یک دستگاه موتور سیکلت کویر به حراست پردیس مرکزی دانشگاه تهران اهدا کردند.
این تفاهم نامه با حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد مهندس کاظم قلم چی، دکتر آزاده جلالیانس، دکتر شادی جمیلی، دکتر محمدرضا صادقی مقدم و دکتر محمود کمره ای و همچنین با حضور دکتر علی اکبر صبوری چهره ماندگار دانشگاه تهران در رشته بیوفیزیک و حاج آقا تنها مدیر مسجد دانشگاه تهران و جمعی از خیرین نیک اندیش دانشگاه امضا شد.
شایان ذکر است آقای حسین حسن بابایی مسئول حراست پردیس مرکزی دانشگاه تهران هستند.