بازديد مهندس ابراهيم جميلي، رئيس هيئت امنا بنياد نيكوكاري جميلي از “موزه علوم” دانشگاه تهران