چشم ما در پی خوبان جهان خواهد ماند

تا جهان باقی و آئین محبت باقی است

 

کرامت از خرمن شما خوشه می چیند، نیکوکاری از آسمان عطوفت شما می بارد و مهربانی دست به دامان شماست،

شما که شادمانی را مهمان سفره نیازمندان کردید.

درود پروردگار بر شما و خجسته باد روز احسان و نیکوکاری