مراسم ضیافت افطار مورخ 9 خرداد ماه در باشگاه دانشگاه تهران برگزار گردید.
در این گردهمایی تعدادی از همیاران اندوخته ضمن بیان هدف تاسیس این صندوق در حمایت از دانشجویان کم بضاعت دانشگاه تهران، از همیاران دعوت کردند تا به دعوت از خانواده بزرگ دانشگاه تهران برای سهیم شدن در این امر نیک بپردازند، که با استقبال گسترده سایر همیاران مواجه شد.
در پایان این گردهمایی از تعدادی از همیاران فعال بنیاد حامیان دانشگاه تهران تقدیر شد که توسط سرکار خانم دکتر شادی جمیلی تقدیر نامه ای به کوچکترین فرد خیر تقدیم گردید، شایان ذکر است تعدادی از همیاران فرزندان کودک و نوجوان خانواده دانشگاه تهران هستند که با عنوان بزرگ اندیشان کوچک به جمع خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران پیوسته اند.