اهدای دو قطعه زمین به مساحت صد هکتار واقع در ابتدای جاده ماهنشان به دانشگاه زنجان، توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی

همه با هم برای اعتلای ایران